2016 Etosha National Park - Africaraw

Etosha National Park

Stalking stork

Abdim's Stork (Ciconia abdimii) searches for a meal around Klein Okevi waterhole, Etosha National Park,Namibia

Abdim's Stork Ciconia abdimiiEtosha National ParkKlein Okevi waterholeNamibia